Maksymalny zacisk

5 mm - 220 mm

Aprobaty i certyfikaty